Освітньо- професійні програми

Оновлена ОПП  2020 року (посилання на текст ОП)

Оновлена ОПП  2021 року (посилання на текст ОП)

Проєкт ОПП  2022 року (посилання на текст ОП)

  • Навчальний план-2020 (НП СТ 2020) (посилання)
  • Навчальний план-2021 (НП СТ 2021) (посилання)
  • Гарант освітньої програми: Акбаш Катерина Сергіївна (посилання)

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Шифр галузі: 11

Галузь знань: Математика та статистика

Код спеціальності: 112

Найменування спеціальності: Статистика

Ступінь вищої освіти: Магістр

Назва кваліфікації: Магістр статистики. Професіонал-статистик

Обсяг освітньої програми:  90  кредитів  ЄКТС

Нормативний термін навчання:  1 рік 4 місяці

Наявність акредитації:  Акредитована МОН України Сертифікат про акредитацію (Серія УД № 12006893) спеціальності 112 Статистика від 02.07.2013 р. протокол № 133. Термін  дії сертифіката до 01.07.2024 р.

Цикл/рівень:  HPK України – 7  рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень

Передумови:  Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання:  українська, англійська

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми  (посилання на робочі програми та силибуси)

Матеріально-технічне забезпечення реалізації освітньої програми (посилання на лабораторії кафедри)

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Умови вступу на освітню програму (посилання на правила вступу)

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню програму 2018-2022 рр.:

Рецензії

Відгуки (тут всюди посилання на відповідні документи)