Logo PM

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на фізико-математичному факультеті (нині факультет математики, природничих наук та технологій) у 2016 було відкрито аспірантуру за спеціальністю 113 Прикладна математика у галузі знань 11 Математика та статистика. З 2021 р. підготовку фахівців спеціальності Прикладна математика здійснює кафедра математики, статистики та  інформаційних технологій.

 

I. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

II. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

III. НОРМАТИВНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Договори про співпрацю

Рецензії на ОНП

Перелік тем дисертаційних досліджень 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нормативні освітні компоненти:

1. Філософія та методологія науки

2. Академічна англійська мова

3. Наукометрія та проектна реалізація наукових досліджень

4. Математичне моделювання детермінованих та стохастичних процесів

5. Символьні обчислення засобами сучасних СMS

6. Аналіз та обробка даних

7. Аспірантська практика

Вибіркові освітні компоненти:

8. Сучасні прийоми та засоби комп’ютерного моделювання

9. Сучасні проблеми статистичного моделювання

10. Особливості організації сучасних наукових досліджень

11. Комп'ютерне моделювання та символьні обчислення

12. Нелінійні динамічні системи та фрактали

 

I. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

Підготовка здійснюється згідно освітньо-наукової програми "Прикладна математика". Метою освітньої програми є підготовка конкурентоспроможних та сучасних на внутрішньому і міжнародному ринках праці висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів з розвиненими філософськими та мовними компетентностями, здатних:

  • розв’язувати комплексні наукові проблеми із застосуванням моделей та методів прикладної математики;
  • проводити власні інноваційні наукові дослідження, спрямовані на математичне, статистичне та комп’ютерне моделювання із застосуванням сучасних аналітичних, чисельних та комп’ютерних методів;
  • удосконалювати наявні та отримувати нові цілісні наукові та науково-практичні результати у галузі прикладної математики та споріднених областях науки шляхом впровадження методології наукової, дослідницько-інноваційної та освітньої діяльності.

Термін навчання становить 4 роки. Форма навчання: денна/заочна.

Освітньо-наукова програма має академічну орієнтацію з елементами практично-прикладного характеру, що відображено у структурі, до якої включені наукова та освітня складові. Освітня складова вивчається протягом перших п’яти семестрів, вона містить загальнонаукову та фахову теоретичну підготовку та аспірантську практику. Наукова складова виконується підчас усього терміну навчання. Обидві складові спрямовані на аналіз, узагальнення та розв’язання актуальних комплексних наукових проблем математичного, статистичного та комп’ютерного моделювання, аналізу складних систем та інших проблем прикладної математики.

 

ІІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Виходячи зі специфіки університету, освітньо-наукова програма розрахована на випускників магістратури різних галузей знань 11 Математика та статистика та 12 Інформаційні технології, а також таких спеціальностей галузі 01 Освіта/педагогіка, як 014.04 Середня освіта (Математика) та 014.08  Середня освіта (Фізика). 

Випускники можуть працювати в установах та закладах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України; науково-дослідних інститутах НАН України; закладах вищої освіти різних типів та форм власності; підприємствах, установах та організаціях; IT-компаніях; банках; органах державного управління і місцевого самоврядування; аналітично- інформаційних інституціях на первинних посадах, які визначені Національним класифікатором України (Класифікатор професій ДК 003:2010):

2121.1 Наукові співробітники (математика),

2121.2 Математики,

2131.1 Наукові співробітники (обчислювальні системи),

2131.2 Розробники обчислювальних систем,

2132.1 Науковий співробітник (програмування),

2132.2 Розробники комп’ютерних програм,

2139.1 Наукові співробітники (інші галузі обчислень),

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів.

 

III. НОРМАТИВНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

 

Освітньо-наукова програма:

Освітньо-наукова програма (2016 рік)

Освітньо-наукова програма (2019 рік)

Освітньо-наукова програма (2020 рік)

Освітньо-наукова програма (2021 рік)

Освітньо-наукова програма (2022 рік)

Навчальний план:

Навчальний план 2016/2017 навчального року

Навчальний план 2017/2018 навчального року

Навчальний план 2018/2019 навчального року 

Навчальний план 2019/2020 навчального року 

Навчальний план 2020/2021 навчального року

Навчальний план 2021/2022 навчального року

Договори про співпрацю:

Договір про співпрацю між Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (2020 рік)

Договір про співпрацю між Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка та Товариством з обмеженою відповідальністю «Онікс-Системз» (2021 рік) 

Договір про співпрацю між Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка та фізичною особою-підприємцем Образчиковим Максимом Анатолійовичом, керівником креативної групи «BandaPixels» (2021 рік) 

Договір про співпрацю між Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка та Головним управлінням статистики у Кіровоградській області (2021 рік) 

Рецензії на ОНП:

Рецензія Харченко Д.С. (ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018 рік) 

Рецензія Луньова М.В. (ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018 рік) 

Рецензія Ігнатович С. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018 рік) 

Рецензія Лимарченко О.С. (КНУ ім. т. Шевченка, 2018 рік) 

Рецензія Серебряков Р. (ТОВ «Онікс-Системз», 2019 рік)

Рецензія Лимарченко О.С. (КНУ ім. Т Шевченка, 2019 рік)

Рецензія Якименко С.М. (ЦНТУ, 2019 рік) 

Рецензія Образчіков М. А. («BandaPixels», 2020 рік) 

Рецензія Працьовитий М.В. (НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021 рік)

Рецензія Філімоніхін Г. (ЦНТУ, 2021 рік)

Аналітична записка за наслідками анкетування аспірантів:

Академічна англійська мова

Аналіз та обробка даних

Математичне моделювання детермінованих та стохастичних процесів

Наукометрія та проектна реалізація наукових досліджень

Символьні обчислення засобами сучасних CMS

Філософія та методологія науки

Перелік тем дисертаційних досліджень:

Теми дисертацій 113ПМ

 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нижче розміщені робочі програми та силабуси загальних та вибіркових навчальних дисциплін, які вивчаються за спеціальністю 113 Прикладна математика в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

1. Філософія та методологія науки

Робоча програма курсу (2016-2017 н.р.)

Робоча програма курсу (2017-2018 н.р.)

Робоча програма курсу (2018-2019 н.р.) 

Робоча програма курсу (2019-2020 н.р.)

Робоча програма курсу (2020-2021 н.р.) 

Робоча програма курсу (2021-2022 н.р.)

Силабус

2. Академічна англійська мова

Робоча програма курсу (2016-2017 н.р.)

Робоча програма курсу (2017-2018 н.р.)

Робоча програма курсу (2018-2019 н.р.)

Робоча програма курсу (2019-2020 н.р.)

Робоча програма курсу (2020-2021 н.р.) 

Робоча програма курсу (2021-2022 н.р.) 

Силабус

3. Наукометрія та проектна реалізація наукових досліджень

Робоча програма курсу (2017-2018 н.р.) 

Робоча програма курсу (2018-2019 н.р.)

Робоча програма курсу (2019-2020 н.р.)

Робоча програма курсу (2020-2021 н.р.) 

Робоча програма курсу (2021-2022 н.р.) 

Силабус

4. Математичне моделювання детермінованих та стохастичних процесів

Робоча програма курсу (2016-2017 н.р.)

Робоча програма курсу (2017-2018 н.р.)

Робоча програма курсу (2018-2019 н.р.)

Робоча програма курсу (2019-2020 н.р.)

Робоча програма курсу (2020-2021 н.р.) 

Робоча програма курсу (2021-2022 н.р.) 

Силабус 

5. Символьні обчислення засобами сучасних СMS

Робоча програма курсу (2021-2022 н.р.)

Силабус

6. Аналіз та обробка даних

Робоча програма курсу (2017-2018 н.р.)

Робоча програма курсу (2018-2019 н.р.)

Робоча програма курсу (2019-2020 н.р.)

Робоча програма курсу (2020-2021 н.р.) 

Робоча програма курсу (2021-2022 н.р.)

Силабус

7. Аспірантська практика

Робоча програма курсу (2018-2019 н.р.)

Робоча програма курсу (2019-2020 н.р.)

Робоча програма курсу (2020-2021 н.р.)

Робоча програма курсу (2021-2022 н.р.)

Силабус

8. Сучасні прийоми та засоби комп’ютерного моделювання

Робоча програма курсу (2021-2022 н.р.)

Силабус

9. Сучасні проблеми статистичного моделювання

Робоча програма курсу (2021-2022 н.р.)

Силабус

10. Особливості організації сучасних наукових досліджень

Робоча програма курсу (2021-2022 н.р.)

Силабус

11. Комп'ютерне моделювання та символьні обчислення

Робоча програма курсу (2017-2018 н.р.)

Робоча програма курсу (2018-2019 н.р.)

Робоча програма курсу (2019-2020 н.р.)

Робоча програма курсу (2020-2021 н.р.)

12. Нелінійні динамічні системи та фрактали

Робоча програма курсу (2017-2018 н.р.)

Робоча програма курсу (2018-2019 н.р.)