Освітньо- професійні програми

Оновлена ОПП  2020 року (посилання на текст ОП 2020)

Оновлена ОПП  2021 року (посилання на текст ОП 2021)

Проєкт ОПП  2022 року (посилання на текст ОП 2022)

  • Навчальний план-2020 (НП ОВ 2020) (посилання)
  • Навчальний план-2021 (НП ОВ 2021) (посилання)
  • Гарант освітньої програми: Яременко Людмила Іванівна (посилання)

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Шифр галузі: 01

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Код спеціальності: 011

Найменування спеціальності: Освітні, педагогічні науки

Ступінь вищої освіти: Магістр

Назва кваліфікації: Магістр освітніх, педагогічних наук за спеціалізацією «Освітні вимірювання.  Гендерні студії: науковий аспект». 2433.2. Професіонал в галузі інформації та інформаційний аналітик

Обсяг освітньої програми:  90  кредитів  ЄКТС

Нормативний термін навчання:  1 рік 4 місяці

Наявність акредитації:  Акредитована МОН України Сертифікат про акредитацію (Серія НД № 1289238) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки від 20 грудня 2016 р. протокол № 123 (наказ МОН України від 26.12.2016 №1613). Термін  дії сертифіката до 1 липня 2026 р. (на підставі наказу МОН України від 19.12.2016  №1565)

Цикл/рівень:  HPK України – 7  рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень

Передумови:  Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання:  українська

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми  (посилання на робочі програми та силибуси)

Матеріально-технічне забезпечення реалізації освітньої програми (посилання на лабораторії кафедри)

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Умови вступу на освітню програму (посилання на правила вступу)

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню програму 2018-2022 рр.:

Рецензії (посилання на рецензії)

Відгуки (посилання на відгуки)