Освітньо- професійні програми

Оновлена ОПП  2020 року (посилання на текст ОП)

Оновлена ОПП  2021 року (посилання на текст ОП)

Проєкт ОПП  2022 року (посилання на текст ОП)

  • Навчальний план-2020 (НП КН 2020) (посилання)
  • Навчальний план-2021 (НП КН 2021) (посилання)
  • Гарант освітньої програми: Присяжнюк Олена Віталіївна (посилання)

Тип програми: освітньо-професійна

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Шифр галузі: 12

Галузь знань: Інформаційні технології

Код спеціальності: 122

Найменування спеціальності: Комп’ютерні  науки

Ступінь вищої освіти: Магістр

Назва кваліфікації: Магістр з комп’ютерних наук. Розробник комп’ютерних програм

Обсяг освітньої програми:  90  кредитів  ЄКТС

Нормативний термін навчання:  1 рік 4 місяці

Наявність акредитації:  Акредитована МОН України Сертифікат про акредитацію (Серія НД № 1289253) спеціальності 122 Комп’ютерні науки від 20 грудня 2016 р. протокол № 123. Термін  дії сертифіката до 1 липня 2026 р.

Цикл/рівень:  HPK України – 7  рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень

Передумови:  Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання:  українська

Перелік навчальних дисциплін освітньої програми  (посилання на робочі програми та силибуси)

Матеріально-технічне забезпечення реалізації освітньої програми (посилання на лабораторії кафедри)

Форма здобуття освіти: денна

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту)

Умови вступу на освітню програму (посилання на правила вступу)

Рецензії та відгуки стейкхолдерів на освітню програму 2018-2022 рр.:

Рецензії

Відгуки (тут всюди посилання на відповідні документи)