somenkoкандидат педагогічних наук, завідувач лабораторіями методики навчання фізики

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2015 р.)

Наукові інтереси: розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Публікації: має більше 30 публікацій, з них 11 – опубліковані у наукових фахових виданнях України, а 3 – у періодичних виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 2 навчальні посібники, 1 методичні рекомендації.

Народився 5 серпня 1988 року в селі Високі Байраки Кіровоградського району Кіровоградської області.

Має повну вищу освіту зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та дві кваліфікації – вчителя фізики, основ інформатики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів, за дипломом спеціаліста, та магістра педагогічної освіти, викладача фізики, за дипломом магістра Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який закінчив у 2010 році.

З 2009 по 2010 рік працює за сумісництвом старшим лаборантом кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

В 2011 році переведений на посаду завідувача лабораторії кафедри, на якій перебуває до теперішнього часу.

В 2012-2014 роки співвиконавець держбюджетної наукової теми «Розвиток фундаментальної підготовки вчителів фізики в умовах інтеграції теоретичної та експериментальної складових» (держ. реєстр. № 0112U002180) розробляв проблему упровадження ІКТ у навчально-виховному процесі з фізики у педагогічних вищих навчальних закладах.

З вересня 2012 року аспірант кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)

В 2015 році захистив дисертаційне дослідження на тему «Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізики) та отримав вчений ступінь кандидата педагогічних наук.

Має більше 30 публікацій, з них 11 – опубліковані у наукових фахових виданнях України, а 3 – у періодичних виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 2 навчальні посібники, 1 методичні рекомендації.

Основні публікації:

  1. Величко С.П. Лабораторний практикум з спецкурсу «ЕОТ в навчально-виховному процесі з фізики» [посіб. для студ. фіз.-мат. фак-ту] / С.П. Величко, Д.В. Соменко, О.В. Слободяник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 148 с.
  2. Соменко Д.В. Використання апаратно-обчислювальної платформи Arduino в навчальному процесі з фізики [посіб. студ. фіз.-мат. фак-тів пед. унів-тів] / Д.В. Соменко. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 88 с.
  3. Величко С.П. Використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у процесі розв’язування навчальних задач з фізики графічним методом / С.П. Величко, Д.В. Соменко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2012. – Вип. 18 : Інновації в навчанні фізики : національний та міжнародний досвід. – С. 8-10. – (Copernicys; ICV 2012: 5.08).
  4. Соменко Д.В. Методика впровадження ІКТ у навчально-виховний процес з фізики в педагогічних університетах з метою розвитку пізнавальної активності студентів / Д.В. Соменко, С.П. Величко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2014. – Вип. 20 : Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технічного профілю. – С. 168-172. – (Copernicys).
  5. Соменко Д.В. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на пізнавальну активність студентів педагогічних університетів під час вивчення фізики / Д.В. Соменко // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2014. – Вип. 5. – Ч. 1. – С. 168-172. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
  6. Соменко Д.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою використання соціальних мереж в навчальному процесі / Д.В. Соменко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2011. – Вип. 17 : Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С. 302-304.
  7. Соменко Д.В. Психолого-педагогічні аспекти запровадження ЕОТ у навчальному процесі / Д.В. Соменко // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 108. – Ч. 1. – С. 226-232. – (КДПУ ім. В. Винниченка).

 Профіль в Google Scholar