vovkotrub1професор кафедри фізики та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації:«Теоретичні та методичні основи реалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту» (2007 р.). 

Наукові інтереси: теоретичні і методичні проблеми навчального середовища для вивчення природничих дисциплін.

Публікації: автор 150 науково-методичних публікацій, серед них 3 монографії, 4 посібники, два з яких 3 мають гриф МОН України, більше 180 статей у фахових виданнях.

Під керівництвом В.П.Вовкотруба захищені 3 кандидатські дисертації: Подопригори Н.В.(1999 р.),   Ментова Н.О. (2009р.) та Манойленко Н.В. (2010р.).

Народився 11 вересня 1949 р. в с. Мар’янівка Витязівського району (нині Бобринецький район) Кіровоградської області. За фахом – вчитель фізики та математики середньої школи. З 1975 року працює у Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О.С.Пушкіна спершу лаборантом кафедри педагогіки, а з 1977 року завідувачем кабінету методики фізики. З 1986 року – викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри фізики, в 1994-1999 р.р. та в 2011-2015 р.р. - завідувач кафедри фізики та методики фізики. З 2003 року по теперішній час – професор кафедри фізики та методики її викладання (заклад з 1997 року перейменовано в Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Викладав курси «Технічні засоби навчання», методику навчання фізики, теоретичну фізику, практикум розв’язування фізичних задач, історію фізики та ін.. Зараз викладає курси методики навчання фізики та низку авторських спецкурсів: «Інформаційні машини та кібернетичні системи», «Розв’язування олімпіадних задач з фізики», «Методика навчання фізики в вищій школі», «Моделювання в процесі навчання фізики в вищій школі», «Технології фізичного експерименту», «Ергономіка в технологічній освіті», спецкурси «Методика викладання фізики у старшій школі» та «Експериментальні олімпіадні задачі з фізики».

Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) .

З 1972 по 1977 рік навчався на фізико-математичному факультеті Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна за спеціальністю «фізика та математика».

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Совершенствование системы школьного физического эксперимента с целью усиления политехнической направленности изучения вопросов энергетики».  і отримав вчений ступінь кандидата педагогічних наук. У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні основи реалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту». Вчений ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) отримав у 2007 році в НДУ ім. М.П.Драгоманова (м. Київ). Вчене звання доцента кафедри загальної фізики і методики викладання фізики отримав у 1994 році, звання професора кафедри фізики та методики її викладання – у 2008 році. Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти України (1997 р.).

З 1996 року за сумісництвом працює учителем фізики у Кіровоградському обласному комплексі гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв).  Основні напрямки досліджень пов’язані з розробками проблем дидактики фізики середньої і вищої школи; створення засобів навчання відповідно до сучасних наукових досягнень в галузі природничих дисциплін. Розробив ефективні комплекти обладнання для організації і постановки лабораторних практикумів до авторських спецкурсів, а також удосконалив серію експериментальних установок для виконання робіт шкільного фізичного практикуму. Автор 150 науково-методичних публікацій, серед них 3 монографії, 4 посібники, два з яких 3 мають гриф МОН України, більше 180 статей у фахових виданнях.

Основні опубліковані праці:

1. Вовкотруб В.П. Ергономічний підхід до розвитку шкільного фізичного експерименту. – Київ, 2002. – 280 с.

2. Вовкотруб В.П. Ергономіка навчального експерименту: Для студентів, вчителів і викладачів фізики. – Кіровоград,2005. – 308 с.

3. Вовкотруб В.П., Ковальов І.З., Подопригора Н.В. Розв’язування олімпіадних задач з фізики: 2-е вид., випр. і доп.: посібник для студентів фізико-математичного факультету. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – 174 с.

4. Величко С.П., Вовкотруб В.П. Педагогічні принципи та ергономічні вимоги до шкільного фізичного експерименту. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2007. – 128 с.

5. Вовкотруб В.П., Ментова Н.О., Подопригора Н.В. Вступ до навчального фізичного експерименту: Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2007. – 155 с.

6. Трифонова О. М., Садовий М.І., Вовкотруб В.П Вибрані питання загальної методики навчання фізики. - Навчальний посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 252 с.

7. Кузьменко О.С., Садовий М.І., Вовкотруб В.П. Інтерферометри. Фізичний практикум з оптики з новим та нетрадиційним обладнанням: навчальний посібник .-Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Кузьменко О.С., Садовий М.І., Вовкотруб В.П. – Кіровоград: КЛА НАУ, 2015. – 204 с.- 11,86 д.а.

  Профіль в Google Scholar