velichko1завідувач кафедри, професор, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Керівник наукового центру розробки засобів навчання Інституту ІТЗН НАПН України в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Тема докторської дисертації: «Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній середній школі» (1999 р.)

Наукові інтереси: проблеми дидактики фізики та розробки і конструювання сучасного комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища, підготовка висококваліфікованих фахівців освітянської галузі.

Публікації:автор понад 520 науково-методичних публікацій, серед них 5 монографій, 3 авторських свідоцтва, більше 50 посібників, 38 з яких мають гриф МОН України, більше 350 статей у фахових виданнях. Під керівництвом С.П. Величка захищені 1 докторська і 19 кандидатських дисертацій.

Лауреат Національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» (2015 р.)

Згідно з даними GoogleScholarіндекс Хірша С.П. Величка становить 10

vovkotrub1професор кафедри фізики та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації:«Теоретичні та методичні основи реалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту» (2007 р.). 

Наукові інтереси: теоретичні і методичні проблеми навчального середовища для вивчення природничих дисциплін.

Публікації: автор 150 науково-методичних публікацій, серед них 3 монографії, 4 посібники, два з яких 3 мають гриф МОН України, більше 180 статей у фахових виданнях.

Під керівництвом В.П.Вовкотруба захищені 3 кандидатські дисертації: Подопригори Н.В.(1999 р.),   Ментова Н.О. (2009р.) та Манойленко Н.В. (2010р.).

sadoviy1доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки (внутрішній сумісник), охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Керівник лабораторії дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Тема докторської дисертації:«Теоретичні і методичні основи становлення та розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (2002 р.).

Наукові інтереси: проблеми та сучасні технології професійної освіти.

Публікації: автор більше 490 науково-методичних публікацій, серед яких  статті у фахових виданнях України, статті у наукометричних виданнях України та інших держав, підручник, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, авторське свідоцтво.

Під керівництвом М.І.Садового захищені 6 кандидатських дисертацій.

Згідно з даними Google Scholar індекс Хірша М.І. Садового становить 5

podoprigoraдоктор педагогічних наук, доцент

Тема докторської дисертації: «Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах» (2016 р.) зі спеціальностей: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».

Наукові інтереси: математичні методи в навчанні теоретичної фізики в професійній підготовці майбутніх учителів.

Публікації: автор понад 200 публікацій, з них 1 монографія, 15 посібників, з яких 3 із Грифом МОН України, понад 150 статей у наукових фахових виданнях України, 13 – у періодичних виданнях іноземних держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз.

ORCID iD:orcid.org/0000-0002-4092-8730.

Згідно з даними Google Scholar індекс Хірша Н.В. Подопригори становить 4.

Підготувала кандидата педагогічних наук Гур’євськуО.М., тема дисертації «Методика навчання термодинаміки і статистичної фізики майбутніх вчителів фізики» (2012 р.) зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».

 

salnik1

 

доктор педагогічних наук

доцент кафедри фізики та методики її викладання

Тема докторської дисертації:  «Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі» (2016) зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання (фізика)

Публікації: Творчі здобутки та отримані результати досліджень відображені більш ніж у 160 наукових працях, серед яких одна монографія; 20 навчальних посібників (3 мають рекомендацію МОН України); 70 статей у фахових виданнях України та 12 статей у наукових періодичних виданнях інших держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз.

Згідно з даними Google Scholar індекс Хірша І.В.Сальник становить 2.

chinchoi1кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи методики і техніки вивчення елементів електротехніки в курсі фізики середньої школи» (1995 р.)

Наукові інтереси: проблема створення і впровадження у навчальний процес засобів наочності.

Публікації:має понад 70  публікацій, з них 10 − у науково-методичному журналі „Фізика та астрономія в рідній школі”, 9 − навчальних посібників.

volchanskiyкандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження фотоакустичного ефекту у напівпровідниках» (1993 р., спецрада при фізичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка).

Наукові інтереси: фототермічні та фотоакустичні явища в напівпровідниках, методика викладання фізики та астрономії, реформування  освіти України.

Міжнародна діяльність: стипендіат Міжародної програми підтримки адміністрування університетів (UASP), яка координується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX, Вашингтон, США, жовтень-листопад 2011 р.); стажування у Монтклерському університеті (США) в рамках міжуніверситетського проекту «Демократія в освіті» (листопад 2002 р.).

Публікації: має понад 100 наукових та методичних друкованих праць, серед яких 8 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві).

sirik Eкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи розробки та використання сучасних джерел випромінювання у шкільному фізичному експерименті» (2007 р.)

Наукові інтереси:удосконалення системи навчального фізичного експерименту.

Публікації:автор більше 70 науково-методичних публікацій, серед яких 10 посібників, два з яких має гриф МОН України, більше 50 статей у фахових виданнях.

trifonovaкандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання.

Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики»

Наукові інтереси: дидактика фізики у вищій школі; історія фізики.

Публікації:автор 240 науково-методичних публікацій, серед яких є статті у фахових виданнях України, у наукометричних виданнях України та інших держав, підручник, навчально-методичні посібники (з яких 2 мають Гриф МОН України), методичні рекомендації, авторське свідоцтво.

somenkoкандидат педагогічних наук, завідувач лабораторіями методики навчання фізики

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2015 р.)

Наукові інтереси: розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Публікації: має більше 30 публікацій, з них 11 – опубліковані у наукових фахових виданнях України, а 3 – у періодичних виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 2 навчальні посібники, 1 методичні рекомендації.

donecзавідувач кабінету лекційного демонстрування

Освіта: Кіровоградський держаний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Спеціальність: «Фізика та основи інформатики» (2007 р.)

Наукові інтереси: сучасні проблеми методики навчання фізики.

Публікації: має більше 5 публікацій.

 

sazonovaзавідувач лабораторіями електрики та оптики

Освіта: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1990 р.)

Спеціальність: «Фізика та математика»

Коло наукових інтересів: Забезпечення навчально-виховного процесу з фізики під час отримання студентами практичних умінь і навичок.

 

 

antonovaзавідувач лабораторіями механіки та молекулярної фізики

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1982 р.)

Спеціальність: «Фізика та математика»

Коло наукових інтересів: самостійна робота студентів під час підготовки до виконання лабораторних робіт.

sirik pстарший лаборант кафедри фізики та методики її викладання

Освіта: Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна в 1968 році за спеціальністю «Учитель фізики»

Забезпечує навчальний процес в лабораторії спецфізпрактикуму та в лабораторії атомної фізики.

Наукові інтереси: удосконалення методів експериментального вивчення атомної і ядерної фізики.

Публікації: має понад 15 публікацій.