charenkoкандидат технічних наук, професор

Тема кандидатської дисертації: «Рідинна епітаксія твердих розчинів PbSnTe та PbSnTeSe.» (1989 р.)

Наукові інтереси: технологія матеріалів електронної техніки; проблеми підготовки висококваліфікованих вчителів.

Публікації:автор близько 200 наукових праць, серед яких 10 навчальних посібників для студентів, 6 із яких рекомендовані МОН України як навчальні посібники для відповідних спеціальностей.

Підготував трьох кандидатів технічних наук (Рябець С.І., Ткачук А.І., Ковальов Ю.Г.)

За плідну наукову діяльність увійшов до Міжнародного енциклопедичного видання «Who’s Who on the World».

Царенко Олег Миколайович народився 1955 року в с. Велика Северинка, Кіровоградського р-ну, Кіровоградської обл., кандидат технічних наук, професор кафедри фізики та методики її викладання.

Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна 1980 року за спеціальністю “вчитель фізики і математики”. З 1980 до 1988 р.р. працює науковим співробітником науково-дослідної лабораторії КДПУ ім. В. Винниченка, з 1988 – викладачем кафедри фізики.

1989 року в Інституті напівпровідників АН УРСР захистив кандидатську дисертацію “Рідинна епітаксія твердих розчинів PbSnTe та PbSnTeSe.”

1990–2005 р.р. обіймає посади заступника декана, декана фізико-математичного факультету, проректора з науково-педагогічної та методичної роботи. Разом з тим, з 1989 р. очолює науково-дослідну лабораторію (НДЛ) з напівпровідникового матеріалознавства, керує фундаментальними науковими дослідженнями з технології напівпровідникових та конструкційних матеріалів. На базі лабораторії формується та успішно розвивається наукова школа під його керівництвом.  Випускники аспірантури Рябець С.І. (1998 р.) Ткачук А.І. (2003 р.)  та Ковальов Ю.Г. (2011р.) захистили кандидатські дисертації зі спеціальності 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки. З 2002 до 2009 р.р. в лабораторії виконувались два науково-дослідних проекти загальнодержавного фінансування: «Фізико-хімічні умови формування діодів Шотткі на основі вузькощілинних напівпровідників» (наукові керівники – проф. Величко С.П. та Царенко О.М.) та «Теоретичні й експериментальні дослідження напівпровідникових сполук А4В6 методами неруйнівного аналізу» (наукові керівники – проф. Авраменко О.В. та Царенко О.М.).  На базі лабораторії багато років  працює студентська науково-дослідна група, яка дозволяє залучати до дослідницької роботи студентів фізико-математичного факультету. Так, за 2002–2015 р.р. успішно захищено 6 магістерських та 10 дипломних робіт, тематика яких була пов’язана з профілем діяльності НДЛ. Результати наукових досліджень НДЛ активно впроваджуються в навчальний процес. Так, для спеціальностей «Фізика» та «Технологічна освіта» розроблені та читаються навчальні курси, пов’язані відповідно з методами одержання напівпровідників та актуальних питань матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів.

Науковою школою проф. Царенка О.М. опубліковано понад 100 статей у всесвітньо відомих журналах: Известия Российской АН. Неорганические материалы, SemiconductorPhysics, QuantumElectronics & Optoelectronіcs, Петербургский журнал электроники, Functional Materials, Технология и конструирование в электронной аппаратуре та інших, одержано 3 авторських свідоцтва на винаходи.  Царенко О.М. – автор близько 200 наукових праць, серед яких 10 навчальних посібників для студентів, 6 із яких рекомендовані МОН України як навчальні посібники для відповідних спеціальностей. Ним створена та ефективно використовується автоматизована тестувальна система для контролю знань студентів з  механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики, фізики напівпровідників. О.М. Царенко одним із перших в університеті створив віртуальні курси лекцій  та електронні навчальні посібники із зазначених дисциплін, впроваджує дистанційні форми навчання.

Нагороджений грамотами МОН України, Кіровоградської обласної адміністрації й обласної ради, знаком “Відмінник освіти України” та відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «За заслуги ІІ ступеня».

Основні опубліковані праці

навчальні посібники:

Царенко О.М. Основи фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів: навчальний посібник (2012 р.). ;  Величко С.П., Сальник І.В. Царенко О.М.. Вибрані питання загальної фізики: навчальний посібник. (2011 р). ;  Царенко О.М. Матеріалознавство й технологія конструкційних матеріалів» (2001 р.); Волков Л.О., Ткачук І.Ю., Царенко О.М.  Загальна фізика. Збірник задач / за заг. ред.. Царенка  О.М. (2002 р.).Царенко О.М. Історія техніки: навчальний посібник (2007 р.); Царенко О.М,, Рябець С.І. Нариси з історії техніки та технологій: навчальний посібник (2009) та інші.

наукові статті:

Tsarenko O., Ryabets S., Tkachuk A. Specific features of 1iquid phase ehitaxy of Isoperiodic structures in Pb-Sn-Te-Se system// Functional Materials, 2004, v. 8. N2, p.305-308;       Tsarenko O., Ryabets S., Tkachuk A. Schottky photodiode arrays on the basis of n-Pb1-xSnxTe1-уSey epitaxial layers, lattice matched with (100)KCl substrates// Proceedings of SPIE. – 2005. – v. 5065. – P.251-255;         Царенко О., Рябец С., Ткачук А., Ковалёв Ю. Получение поверхностно-барьерных структур на основе четырехкомпонентных твердых растворов А4В6// Технология и конструирование в электронной аппаратуре,  2007,  №1,  с.42–44;      Царенко О., Ткачук А., Ковалёв Ю.  Моделирование гетероструктур для оптоэлектроники дальнего ИК-диапазона// Петербургский журнал электроники. – 2010. – № 4 (65).– С. 33–39;      Царенко О.М. Впровадження технології структурування навчального матеріалу в курсі фізики напівпровідників// Наукові записки. – випуск 4. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. − С. 256−261;      Царенко О.М. Віртуальні навчальні посібники як засіб реалізації інформаційно-діяльнісного підходу в навчальному процесі // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2015. – Вип. 44. – С. 289–295   та інші.