Kopotiy1викладач 

Коло наукових інтересів:

 • дослідницькі методи навчання;
 • проектні навчальні технології;
 • ІКТ у освіті;
 • технології дистанційного навчання.

Має більше 30 публікацій.

У 1998 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 7.080101 «Математика і основи інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя математики і основ інформатики.

З 1 вересня 2000 року по теперішній час працює на посаді асистента, викладача кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

З 2003 року по 2007 рік навчалася у аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання інформатики». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Морзе Н.В. Тема дисертаційного дослідження: «Формування дослідницьких умінь учнів старшої школи гуманітарного профілю у процесі вивчення інформатики».

З 1 січня 2002 року до 1 липня 2005 року працювала вчителем інформатики у Кіровоградському педагогічному ліцеї.

На кафедрі інформатики проводить заняття з циклу дисциплін:  «Бази даних», «Комп’ютерно-інформаційні технології в освіті та науці», «Основи інформатики та ІКТ», «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі», «Програмування та обчислення», «Комп’ютерна обробка текстів», «Сучасні інформаційні технології», «Інформаційні бібліотечні сервіси». 

З 2006 року є тренером програми «IntelÒ Навчання для майбутнього». З березня 2012 є тренером програми «IntelÒ Навчання для майбутнього» за 10 версією. Проводила тренінги  для викладачів, магістрантів та студентів університету.

Разом з іншими викладачами кафедри інформатики приймає активну участь у розробці Вікі-порталу Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (http://wiki.kspu.kr.ua) на базі вільного серверного програмного забезпечення MediaWiki.

Із січня 2015 року входить у склад творчої групи викладачів-тренерів, які розробили та провели у КДПУ довгострокове підвищення кваліфікації для викладачів у формі тренінгу за програмою: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ».

Має більше 30 публікацій:

-наукові

 1. Копотій В.В. Використання методу навчальних проектів у класах природничо-математичного профілю // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – № 3 (10) – 2005. – С. 84–102. 
 2. Копотій В.В. Розвиток мислення учнів на уроках інформатики // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2006. – №5. – С. 8-11.
 3. Копотій В.В. Як навчити дітей оцінювати веб-ресурси // Вісник Луганського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНПУ «Альма-матер» – 2007. – № 21 (137). – С. 151-159.
 4. Болілий В.О., Копотій В.В. Перевірка унікальності тексту при оцінюванні  студентських робіт творчого або дослідницького характеру // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) [за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 7. – С. 134-145.
 5. Копотій В.В. Вікі-портал Кіровоградського державного педагогічного університету // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2011. – №5. – С. 14-16.
 6. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія No2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 15 (22). – C. 126-130
 7. Болілий В.О., Копотій В.В. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету [Електронний ресурс] // Відкрите освітнє е-середовище сучасного. – Випуск 1– 2015. – С.1-14. – Режим доступу до ресурсу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F

- навчально-методичні 

 1. Завдання до лабораторних робіт з курсу «Основи інформаційних технологій». Навчальний посібник / В.О. Болілий, Н.А. Дроговоз, В.В. Копотій, А.В. Пузікова, О.В. Рєзіна – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – 56 с.
 2. Болілий В.О., Копотій В.В. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина І. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 3. Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 28 с.

 Профіль в Google Scholar