Boliliy1

доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тема дисертації:

«Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту», 2003 р.

Коло наукових інтересів:

        • диференціальні рівняння, задачі з точками звороту;
        • проблеми модернізації навчального процесу;
        • ІКТ у освіті;
        • технології дистанційного навчання.

Має  більше 100 публікацій.

Закінчив в 1995 році фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені В.К. Винниченка за спеціальністю «Математика та фізика».

З 1995 року асистент кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.К. Винниченка. 1998-2001рр. – аспірант кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.К. Винниченка.

Протягом двох термінів 2001-2002 рр. та 2002-2004 рр. за дослідження в області сингулярно збурених диференціальних рівнянь з точками звороту отримував стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених. У 2002-2004 рр. очолював раду молодих науковців Кіровоградського державного педагогічного університету. Результати наукових досліджень доповідав на багатьох наукових конференціях, у тому числі міжнародних, наприклад, у 2001 та 2002 роках доповіді з теорії сингулярних збурень включались до збірників праць молодих вчених механіко-математичного факультету МГУ.

Захистив кандидатську дисертацію «Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту» в 2003 році у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.37 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Кандидат фізико-математичних наук з січня 2004 року.

З 2001 – викладач, старший викладач, доцент кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики.

На кафедрі інформатики та інформаційних технологій проводить заняття з дисциплін: «Хмарні технології», «Операційні системи», «Сучасні операційні системи», «Основи Linux», «Обробка зображень і мультимедіа», «Комбінаторика», «Дискретна математика» тощо.

Має  більше 100 публікацій:

-наукові

    1. Болілий В.О., Зеленська І.О. Нестабільна диференціальна точка звороту ІІ роду в системі четвертого порядку  Вісник Черкаського університету: Фізико-математичні науки – Том 389, № 1 (2016). -- С. 75-82.

    2. Болілий В.О., Дмитрук В.І., Кушнарьов В.В. Використання інноваційних практик у вищій школі:сутність та управління // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 177. Ч. 1. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 61-66.  (0,7 д.а.)

    3. Vasyl Bolilyi, Olha Lunhol, Liudmyla Sukhovirska, Polina Kovalenko. Modern trends in distance learning in higher education institutions. Contemporary Issues of Digital Economy and Society // Колективна монографія - monograph 36. Katowice: Katowice School of Technology, 2020. P. 160–169.

    4. Болілий В.О., Максіменко А.Г., Максіменко Я.А. Розробка автоматизованої системи обліку “AXIM”. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (183), С. 69-72. https://doi.org/10.36550/2415-7988.2019.183.13.

    5. В.О. Болілий, О.М. Лунгол, Л.П. СуховірськаДослідження алгоритму роботи крокоміра з використанням інерційних датчиків MEMS. Фізико-математична освіта. 2020. – Вип. 3(25). Част. 2. – С. 15–20. – DOI: 10.31110/2413-1571-2020-025-3-019 – Режим доступу: https://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/2-1-0-715.

- навчально-методичні 

    1. Біортонормовані системи векторів та їх застосування в алгебрі і диференціальних рівняннях. Навчальний посібник. Кіровоград.: Кіровоградський пед. університет, 1997 (у співавторстві).

    2. Комп’ютерні мережі. Авангард. Кіровоград, 2008. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник, лист № 1.4/18-Г-1421 від 17.06.08 (у співавторстві).

    3. Болілий В.О., Діхтяр М.Ю., Рєзіна О.В. Хмарка-КДПУ. Довідник користувача : навч. посіб.  – Кіровоград. РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.

- авторські свідоцтва

    1. А. с. Програмний продукт «Автоматизована система обліку «AXIM» (ПП «АСО «AXIM») / В.О. Болілий, А.Г. Максименко, Я.А. Максименко, Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол. – № 99336; заявл. 09.06.20; № 98016; зареєстр. 11.06.20.

    2. А.с. Компютерна програма «Веб-сайт «Ресурсний центр з медичної фізики та інформатики ДНМУ» (http://rcf-ptu.in.ua) («Сайт РЦФ») / Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол, В.В. Слюсаренко, В.О. Болілий. – № 99335; заявл. 09.06.20; № 98014; зареєстр. 11.06.20.

    3. А.с. Комп’ютерна програма «Навчальний програмний засіб з біомеханіки» (КП «НПЗ Біомеханіка») / В.О. Болілий, І.В. Куценко, Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол. – № 100489; заявл. 27.07.20; № 99178; зареєстр. 17.08.20.

    4. А.с. Програмний продукт «Людино-машинний інтерфейс засобами комп’ютерного зору» (ПП «ЛМІ засобами КЗ») / В.О. Болілий, А.Є. Біндовський, Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол. – № 100488; заявл. 27.07.20; № 99177; зареєстр. 17.08.20.

    5. А.с. Комп’ютерна програма «Дослідження лінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь другого порядку з простими та кратними коренями характеристичного рівняння» (КП «ЛСЗДР ІІ порядку») / В.О. Болілий, Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол. – № 100540; заявл. 28.07.20; № 99237; зареєстр. 31.08.20.

Профіль у Google Scholar