Boliliy1доцент, кандидат фізико-математичних наук

Тема дисертації: «Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту», 2003 р.

Коло наукових інтересів:

 • диференціальні рівняння, задачі з точками звороту;
 • проблеми модернізації навчального процесу;
 • ІКТ у освіті;
 • технології дистанційного навчання.

Має  більше 30 публікацій.

Закінчив в 1995 році фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені В.К. Винниченка за спеціальністю «Математика та фізика».

З 1995 року асистент кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.К. Винниченка. 1998-2001рр. – аспірант кафедри математики Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.К. Винниченка.

Протягом двох термінів 2001-2002 рр. та 2002-2004 рр. за дослідження в області сингулярно збурених диференціальних рівнянь з точками звороту отримував стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених. У 2002-2004 рр. очолював раду молодих науковців Кіровоградського державного педагогічного університету. Результати наукових досліджень доповідав на багатьох наукових конференціях, у тому числі міжнародних, наприклад, у 2001 та 2002 роках доповіді з теорії сингулярних збурень включались до збірників праць молодих вчених механіко-математичного факультету МГУ.

Захистив кандидатську дисертацію «Сингулярно збурені диференціальні рівняння з псевдодиференціальною точкою звороту» в 2003 році у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.37 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Кандидат фізико-математичних наук з січня 2004 року.

З 2001 по теперішній час – викладач, старший викладач, доцент кафедри інформатики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики.

На кафедрі інформатики проводить заняття з циклу дисциплін: «Операційні системи», «Сучасні операційні системи», «Основи Linux», «Мультимедійні технології», «Сервісне програмне забезпечення», «Дискретна математика» тощо.

Разом з іншими викладачами кафедри інформатики приймає активну участь у розробці Вікі-порталу Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (http://wiki.kspu.kr.ua). Використання Вікі-порталу КДПУ у навчальному процесі призвело до утворення віртуального освітнього середовища та розробки новітніх дистанційних методик навчання студентів засобами Вікі-порталу, даний проект є найуспішнішим й постійно функціонуючим.

Із січня 2015 року керує творчою групою викладачів-тренерів, які розробили й провели у КДПУ довгострокове підвищення кваліфікації для викладачів у формі тренінгу за програмою: «Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ».

Має  більше 30 публікацій:

-наукові

 1. Псевдодифференциальная точка поворота в теории сингулярных возмущений. Нелінійні коливання. – 1999. – Т. 2., № 2. (у співавторстві).
 2. Особенности интегрирования линейных дифференциальных уравнений общего вида с точками поворота. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сборник научных трудов Института математики  НАН Украины.  Киев, 1999(у співавторстві).
 3. Внутрішня точка звороту в диференціальному рівнянні третього порядку. Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2000. – Т. 43, № 3.
 4. Нестабільна точка звороту вдиференційному рівнянні третього порядку. Математичні Студії. – 2002. – Т. 18, № 2.
 5. Внутрішня псевдодиференціальна точка звороту в диференціальному рівнянні типу Орра-Зоммерфельда. Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – Київ, 2002. – вип. № 1(у співавторстві).
 6. Псевдодиференціальна точка звороту в диференціальному рівнянні четвертого порядку. Вісник Київського університету. Математика та механіка, 2002. – Вип. 7-8(у співавторстві).
 7. Рівняння Орра-Зоммерфельда з нестабільною псевдодиференціальною точкою звороту. Науковий часопис НПУ iм. М.П. Драгоманова. Серiя1. Фiзико-математичнi науки. Київ: НПУ iменi М.П. Драгоманова, 2007(у співавторстві).
 8. Асимптотическое представление решений дифференциального уравнения четвертого порядка с малым параметром при наличии точки поворота. Спектральные и эволюционные задачи. Т. 18, 2008.
 9. Болілий В.О., Копотій В.В. Перевірка унікальності тексту при оцінюванні  студентських робіт творчого або дослідницького характеру // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) [за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 7. – С. 134-145.
 10. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-комунікаційний простір Кіровоградського державного педагогічного університету // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія No2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – No 15 (22). – C. 126-130.
 11. Болілий В.О., Копотій В.В. Вікі-портал як складова відкритого освітнього середовища сучасного університету [Електронний ресурс] // Відкрите освітнє е-середовище сучасного. – Випуск 1– 2015. – С.1-14. – Режим доступу до ресурсу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F

- навчально-методичні 

 1. Біортонормовані системи векторів та їх застосування в алгебрі і диференціальних рівняннях. Навчальний посібник. Кіровоград.: Кіровоградський пед. університет, 1997(у співавторстві).
 2. Комп’ютерні мережі. Авангард. Кіровоград, 2008. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник, лист № 1.4/18-Г-1421 від 17.06.08 (у співавторстві).
 3. Болілий В.О., Копотій В.В. Розробка дистанційних курсів засобами Вікі-КДПУ, Хмарка-КДПУ і Moodle-КДПУ. Частина І. Вікі-КДПУ і Хмарка-КДПУ: Навчальний посібник для учасників довгострокового підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.
 4. Болілий В.О., Копотій В.В., Іванова Л.В. Вікі-КДПУ. Довідник користувача: Навчальний посібник. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 28 с.
 5. Болілий В.О., Діхтяр М.Ю., Рєзіна О.В. Хмарка-КДПУ. Довідник користувача : навч. посіб.  – Кіровоград. РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 44 с.

Громадська робота.

Виконує обов'язки помічника ректора з питань інформатизації університету.

 Профіль в Google Scholar