paraschukзавідувач кафедри

доцент, кандидат фізико-математичних наук

Тема дисертації: «Алгебри відношень груп підстановок і групи з властивістю обміну», 1987 р.

Коло наукових інтересів:

  • теорія та технології програмування
  • алгебра і теорія чисел
  • теорія та технології тестування
  • методологічні та методичні проблеми використання інформаційних технологій в навчальному процесі

Має більше 50 публікацій

Закінчив фізико-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «математика» (1979 р.).

Працює в Кіровоградському державному педагогічному університеті з 1979 року. У 1987 захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка. Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.06 – алгебра і теорія чисел. Отримав атестат доцента кафедри інформатики у 1999 році. З 1992 по 1993 роки та з 1995 по 2013 роки обіймав посаду завідувача кафедри інформатики. Є провідним фахівцем фізико-математичного факультету КДПУ.

Читає навчальні курси: програмування, теоретичні основи програмування, алгоритми і структури даних, теорія алгоритмів і математична логіка.

Керує науково-дослідною роботою магістрантів та студентів, написанням курсових, дипломних та магістерських робіт.

Бере активну участь у роботі міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах. Приймав участь в реалізації проектy The EU Project 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR «Educational Measurements Adapted to EU Standards» (TEMPUS проект «Освітні вимірювання адаптовані до стандартів ЄС») (2008-2012 р.р).

Автор більше 50 наукових та науково-методичних публікацій.

- наукові публікації:

  1. Комп’ютерні моделі педагогічного тестування.//Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М,П, Драгоманова. Серія  № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 20: збірник наукових праць за ред. В.П.Сергієнка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. –с. 112-118.
  2. Мережева організація системи тестових завдань. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві». – К.:НПУ, 2010. – с. 60
  3. Навчання програмування фахівця з інформатики: базовий рівень // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю фізико-математичного факультету. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2010.
  4. Математична складова системи підготовки магістра спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання». // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 10. – С.8-16 (у співавторстві).
  5. Програмне середовище для побудови бінарних розв’язувальних діаграм. // Матеріали Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» TAAPSD’2013 (м. Ялта, 2013 р.) – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард»», 2013. – С.111

- навчально-методичні публікації

-         Програмування мовою Паскаль. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2008. – 159с.

-         Вимірювання в освіті: Підручник / за редакцією О.В.Авраменко. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2011. – 360 с. (у співавторстві).

-         Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в Україні: [навчально-методичний комплекс] / за заг. ред. О.В.Авраменко. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012. – Частина 2. – 400 с. (у співавторстві)

-         Статистичні методи в освітніх вимірюваннях. Частина І. Класична теорія тестування: навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 120 с. (у співавторстві).

 Профіль в Google Scholar