Предметомкурсу є зміст, принципи, форми і методи роботи з дисципліни ПДР. Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях будови автомобіля, технології технічного обслуговування і ремонту автомобілів, основ керування автомобілем, нормативно-правових документів (правознавства).

Мета вивчення курсу «Правила дорожнього руху» полягає у формуванні готовності майбутніх вчителів трудового навчання до організації та проведення занять із ПДР у загальноосвітніх навчальних закладах і МНВК.

Засвоєння навчального матеріалу дисципліни передбачається в процесі проведення лекційних, практичних занять і самостійної роботи студентів, яка включає: опрацювання теоретичного матеріалу, виконання комплексних завдань на комп’ютері, а також комплексно-кваліфікаційних завдань. Організація занять повинна якнайповніше сприяти індивідуалізації навчання студентів.

Програмою курсу «Правила дорожнього руху» передбачається, що після оволодіння навчальним матеріалом і проведення модульно-рейтингового та підсумкового контролю знань студенти повинні знати: зміст нормативно-правових документів, які регламентують дорожній рух в Україні, понятійний апарат з правил та організації дорожнього руху, обов’язки і права учасників дорожнього руху, правила безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на дорозі, обов’язки посадових осіб щодо гарантування безпеки дорожнього руху та інші вимоги до організації безпечного руху транспортних засобів;

студенти повинні вміти: правильно орієнтуватися в дорожній обстановці, оцінювати різні ситуації та прогнозувати їх розвиток, користуватися нормативно-правовими актами у сфері дорожнього руху.

Вивчення курсу «Правила дорожнього руху» передбачає застосовування наочних посібників, макетів перехресть, електрифікованих стендів проїзду регульованих і нерегульованих перехресть, відеофільмів та комп’ютерної техніки.

Наукова робота здійснюється шляхом виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань за обраною тематикою згідно переліку тем, затверджених кафедрою. Після вивчення курсу «Правила дорожнього руху» для проведення підсумкового контролю знань пропонуються тестові завдання, (тест ДАІ), що дозволяє за допомогою комп’ютерної техніки та програмного забезпечення перевірити рівень опанування студентами навчального матеріалу. За підсумками оволодіння теоретичним матеріалом, виконання практичних завдань та результатами самостійної роботи майбутні вчителі складають іспит.