лабораторія загальної та неорганічної хімії 11 5Лабораторія фізичної та колоїдної хімії забезпечує лабораторний супровід лекційного курсу з метою оволодіння студентами навичок використання теоретичних і практичних знань, сприяє оволодінню методами дослідження фізико-хімічних процесів і навичками фізико-хімічних методів аналізу.

Забезпечує проходження лабораторного практикуму з фізичної та колоїдної хімії для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Природничі науки), 014 Середня освіта (Хімія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Студенти здобувають практичний досвід та навички:

  • оволодіння основними прийомами фізико-хімічних методів дослідження (потенціометрією, кондуктометрією, спектрофотометрією, та ін.);
  • встановлення складу та дослідження властивостей багатокомпонентних гомогенних та гетерогенних систем, визначення кінетичних особливостей хімічних реакцій;
  • здійснення дослідження процесів седиментації, коагуляції, адсорбції, набухання полімерів, тощо.

Оснащення лабораторії повністю забезпечує освітній процес у відповідності з програмою відповідних курсів:

  1. Фізична та колоїдна хімія;
  2. Хімічна технологія;
  3. Фізико-хімічні методи дослідження речовин

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження за тематикою виконання курсових та кваліфікаційних робіт, що стосується дослідження стану об’єктів навколишнього середовища та властивостей ПАР.

Дослідження проводяться за такими науковими напрямами:

  1. Реалізація міжпредметних зв’язків з біологією при вивчені курсу фізичної та колоїдної хімії.
  2. Моніторинг природних вод Кіровоградщини на вміст шкідливих компонентів (важких металів, нітратів та нітритів) та вивчення фізико-хімічних закономірностей їх виділення.
  3. Дослідження колоїдних систем.

Вплив природи розчинника на процеси набухання сітчастих полімерів.

 Лабораторія загальної та неорганічної хімії 117